Strona głównaOgłoszeniaOgłoszeniaDOKUMENTY DO WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA SW 29 SIERPNIA 2020

DOKUMENTY DO WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA SW 29 SIERPNIA 2020

Opublikowano

spot_img

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA
(projekt)

§ 1 

Przed rozpoczęciem Zebrania czynnym członkom Stowarzyszenia wydawane są mandaty uprawniające do udziału w Walnym Zebraniu i do głosowania.

 § 2 

Pierwszym punktem organizacyjnym Zebrania jest wyłonienie protokolanta i komisji skrutacyjnej, pełniących jednocześnie funkcję komisji uchwał i wniosków. Osoby do pełnienia tych funkcji proponuje Zarząd dopuszczając ewentualne propozycje z sali. 

§ 3 

Następnie wybrany zostaje Przewodniczący Zebrania. Wybór może nastąpić przez aklamację lub w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 4 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania ustala, czy zebrało się kworum – przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku stwierdzenia braku takiej ilości członków, zgodnie z par. 15 Statutu, Przewodniczący Zebrania ogłasza II termin, po upływie godziny, kiedy to Walne Zebranie ukonstytuuje się i nabędzie zdolności do podejmowania uchwał niezależnie od ilości zebranych członków. Do tego czasu mogą być procedowane te punkty porządku lub te części punktów porządku Zebrania, które nie wymagają podejmowania uchwał. 

§ 5

W przypadku braku kworum opisanym w poprzednim punkcie, po upływie godziny Przewodniczący Zebrania ogłasza fakt ukonstytuowania się Walnego Zebrania i w formalny sposób proceduje wszystkie punkty porządku obrad jako Przewodniczący Walnego Zebrania zapytując w przypadku punktów wcześniej omówionych, czy można uznać je za wyczerpane. W szczególności, przy braku sprzeciwu, za wyczerpane uznaje się punkty dotyczące wyłonienia protokolanta, komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zebrania. 

§ 6

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy głosowaniu jawnym i optycznej większości głosów „ZA” można stosować liczenie głosów jedynie przeciwnych i wstrzymujących się, oraz przyjęcie ilości głosów „ZA” jako różnicy między ilością wydanych mandatów oraz ilością głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  W przypadku podniesionych wątpliwości należy jednak powtórzyć głosowanie i przeliczyć wszystkie głosy.

§ 7

Wybór statutowych organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 8

Przewodniczącemu Stowarzyszenia przysługuje prawo zaproponowania sposobu głosowania i wyboru organu statutowego. W szczególności, może to być głosowanie na zaproponowany pełny skład organu statutowego. W przypadku sprzeciwu co do zaproponowanego sposobu głosowania, najpierw odbywa się głosowanie jawne nad ustaleniem sposobu wyboru.

Uchwała Nr …/2020
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
z dnia ….
w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Na podstawie par. 27 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Walne Zebranie uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca:

1) W par. 1 na końcu ust. 1 w wyrazie ,,Stowarzyszenie’’ kursywę zastępuje się czcionką normalną.

2) W par. 3 w ustępie 3 i 4 wyrazy ,,stowarzyszenia’’ zastępuje się wyrazami ,,Stowarzyszenia’’ pisanymi dużą literą.

3) W par. 8 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przyjęcia członka dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej i dwóch rekomendacji udzielonych pisemnie przez członków Stowarzyszenia oraz po uiszczeniu wpisowego. Obowiązujący wzór deklaracji i formularza rekomendacji może ustalić Zarząd odpowiednią uchwałą, która będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w Sekretariacie.

2. Przyjęcie członka następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu od złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami.’’

4) W par. 8 w ustępie 3 w ostatnim zdaniu dodaje się wyrazy ,,pisemne i uzasadnione’’ w rezultacie czego zdanie to otrzymuje brzmienie:

„Od takiej decyzji Zarządu osobie ubiegającej się o członkostwo służy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o decyzji, pisemne i uzasadnione odwołanie do Komisji Rewizyjnej.’’

5) W par. 8 ust. 10 wyrazy ,,kodeksu postępowania cywilnego’’ zastępuje się wyrazami ,,Kodeksu cywilnego’’.

6) W par. 10 litery a) i b) zastępuje się literą a) w brzmieniu:

„a) brać udział w Walnym Zebraniu, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania przez Zebranie Delegatów – uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;’’

a kolejne litery otrzymują zmienioną odpowiednio numerację od b) do e).

7) W par. 12 ust. 1. po literze a) dodaje się literę ,,b) Przewodniczący Stowarzyszenia’’, a kolejne litery otrzymują odpowiednio zmienioną numerację od c) do e). 

8) W par. 13 w ust. 3 wyrazy ,,określonym w pkt. 2’’ zastępuje się wyrazami ,,określonym w ust. 2’’.

9) W par. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1. oraz dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, który obowiązuje od chwili przyjęcia.”

10) W par. 18 ust. 8 błędnie napisany wyraz ,,podmiotó9.w’’ zstępuje się wyrazem „podmiotów’’. 

11) W par. 23 ust. 1 poprawia się błędy literowe w dwóch wyrazach w rezultacie czego ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów może powołać Sąd Koleżeński w składzie nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dwunastu członków Stowarzyszenia.’’

12) W par. 23 ust. 9 błędnie napisany wyraz ,,Delegatówa.’’ zastępuje się wyrazem ,,Delegatów’’. 

13) W par. 25 ust. 1 wyrazy ,,za składek’’ zastępuje się wyrazami ,,ze składek’’. 

14) W par. 27 w ust. 3 wyrażenie ,,o którym mowa w zd. 1’’ zastępuje się wyrażeniem ,,o którym mowa w zdaniu poprzednim’’.

15) W par. 27 w ust. 4 poprawia się błędy gramatyczne w rezultacie czego ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„4. Stowarzyszenie może rozwiązać się̨ własną uchwałą Walnego Zebrania podjętą ilością 3/4 głosów. Zapis par.15 stosuje się̨ odpowiednio pod warunkiem, że drugi termin Walnego Zebrania wyznaczono nie wcześniej niż po upływie 30 dni.’’ 

§2

Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany z §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnienie do proponowanych zmian Statutu i uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania

1. Głównym powodem proponowanej zmiany Statutu jest konieczność uregulowania trybu przyjmowania nowych członków. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie zawarte w Statucie są nieżyciowe i w zasadzie nie były przestrzegane. Żeby się nie narażać na zarzut ciągłego łamania Statutu Zarząd postanowił zaproponować zmianę Statutu w tym względzie tak, żeby odpowiadała przyjętej przez obecny Zarząd praktyce (zawarte to jest w §1 pkt. 3 proponowanej uchwały).

2. Druga zmiana merytoryczna dotyczy wprowadzenia punktu o możliwości uchwalenia przez Walne Zebranie Regulaminu Walnego Zebrania (§1 pkt. 9 proponowanej uchwały).

3. Pozostałe punkty proponowanej uchwały mają charakter czysto redakcyjny i związane są z dostrzeżonymi błędami redakcyjnymi w Statucie. Dodane są więc niejako przy okazji.

4. Proponujemy jednocześnie uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania, żeby usankcjonować dotychczasową praktykę, usprawnić przebieg zebrań i zapobiec niepotrzebnym dyskusjom nad interpretacjami pewnych przepisów Statutu. 

5. Projekt Regulaminu poddajemy pod dyskusję i ewentualne przyjęcie przez Walne Zebranie

Uchwała Nr …/2020
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
z dnia ….
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania

Na podstawie par. 15 i 16 Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Walne Zebranie uchwala Regulamin Walnego Zebrania o treści zawartej w załączniku do tej uchwały.

Aktualności

Majówka z Bobolą – relacja

W dniu 21 maja we wtorek grupa członków Stowarzyszenia "CONTRA" i SSW wyruszyła z...

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...