Strona głównaPolecamyPolecamyOPERACJA "TARANTULA" - Łukasz Kamiński, Wojciech Sawicki, Grzegorz Waligóra

OPERACJA „TARANTULA” – Łukasz Kamiński, Wojciech Sawicki, Grzegorz Waligóra

Opublikowano

spot_img

FRAGMENT KSIĄŻKI: „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA W DOKUMENTACH” 
WYD. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – 2007
STR. 79-80

Nr 14

1983 październik 21, Warszawa – Notatka służbowa z pobytu w WUSW we Wrocławiu w celu zapoznania się z realizacją SOR „Tarantula”, sporządzona przez starszego inspektora Wydziału III Departamentu III MSW ppłk. Mariana Kieszkowskiego[1], tajne specjalnego znaczenia.

   Zgodnie z otrzymanym poleceniem w dniu 17 i 18 października 1983 roku przebywałem służbowo w Wydziale III-1 Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu celem zapoznania się ze sprawą K[ornela] Morawieckiego. 

   K[ornel] Morawiecki, jako ukrywający się b[yły] działacz NSZZ „Solidarność”, poszukiwany jest listem gończym. Wydział III-1 WUSW we Wrocławiu prowadzi na niego sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Tarantula” nr ewid[encyjny] 42 408. 

   W sprawie stosowano wszystkie środki pracy operacyjnej łącznie z techniką. Mimo dużego nakładu pracy nie doprowadziło to do ujęcia K[ornela] Morawieckiego, niemniej wyłoniono parę perspektywicznych zaczepek, kt.re stały się podmiotem działań operacyjnych. Jest to uwzględnione w planie przedsięwzięć sporządzonym w dniu 17 i 18 października 1983 r. (plan w załączeniu). 

   Do prowadzenia sprawy nie powołano formalnie grupy operacyjnej, lecz wyłączono ze składu osobowego Wydziału III-1 4 pracowników operacyjnych, którzy wyłącznie zajmują się sprawą K[ornela] Morawieckiego. Do pomocy tym pracownikom przydzielono dodatkowo 2 osoby, które organizują pracę operacyjną w sprawie na chronionych przez siebie obiektach (kontakty i powiązania figuranta w Politechnice Wrocławskiej). 

   Sprawa aktualnie znajduje się w bezpośrednim nadzorze naczelnika Wydziału III-1 ppłk. J[ózefa] Nowickiego, który koordynuje działania oraz osobiście realizuje kombinację operacyjną przy współudziale Dep[artamentu] I MSW, mającą na celu ustalenie miejsca ukrywania się figuranta. 

   Sprawa od strony dokumentacji realizacji zaplanowanych czynności nie nasuwa zastrzeżeń, poza faktem, że figurant do chwili obecnej nie został zatrzymany. Należy tu nadmienić, że sprawa prowadzona była pod bezpośrednim nadzorem z[astęp]cy naczelnika Wydziału III-1 por. Mariana Pietrzyka[2], którego ostatnio zwolniono ze służby w organach w trybie art. 7 Ustawy o służbie o organach MO w związku z prowadzonym postępowaniem o przenikanie informacji stanowiących tajemnicę służbową w SB do struktur podziemnych. 

  Obok z[astęp]cy naczelnika wydziału w tej samej sprawie został zwolniony ze służby kierownik Sekcji Analityczno-Sprawozdawczej Wydz[iału] III-1 Stepowicz[3] i 2 funkcjonariuszy MO. 

   W świetle znajdujących się materiałów w sprawie plan z 18 października 1983 r. obejmuje możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia i kombinacje operacyjne zmierzające do zatrzymania figuranta. 

    W dniu 18 października 1983 roku przekazałem naczelnikowi Wydziału III-1 informację od pozostającego na moim kontakcie TW „Al. Hołyński”[4], której treść wskazuje na możliwość powiązań figuranta z osobami z Wydziału Mat[ematyczno]-Chem[icznego] Uniwersytetu Wrocławskiego wyjeżdżającymi do Francji oraz na powiązania z klerem. TW „Hołyński” w informacji wskazuje na środowiska, na których figurant może bazować, ukrywając się. 

    Należy nadmienić, że informacja wskazuje, iż w środowisku pracowników naukowych Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej figurant uchodzi za osobę powiązaną z [a], co świadczy o tym, że w[yżej] w[ymienione] środowisko nie stanowi bazy jego ukrywania się. 

   Dane zawarte w informacji TW „Hołyński” zaleciłem wszechstronnie sprawdzić i na bazie ich sporządzić aneks do planu przedsięwzięć z dnia 18 października 1983 roku. 

     Z wypowiedzi naczelnika wydziału i zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu płk. W[ojciecha] Kaniewicza[5] wynika, że posiadają oni trudności z realizacją przedsięwzięć przez miejscowy Wydział „B”. Zdaniem w[yżej] w[ymienionych] Wydział „B” we Wrocławiu jest mały liczebnie i częściowo rozpoznany przez ugrupowania opozycyjne, co utrudnia m.in. realizację zadań w sprawie K[ornela] Morawieckiego. 

   W odniesieniu do prowadzonego przez Wydział III-1 operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Tarantula” ustalono, że wszystkie znaczące w sprawie przedsięwzięcia i kombinacje operacyjne zmierzające do zatrzymania figuranta będą konsultowane z Wydziałem III Departamentu III MSW.

Źródło: AIPN, 01232/25/5, k. 7–9, mps.

[1] Marian Kieszkowski (ur. 1932) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1950 r., 1950–1952 słuchacz Szkoły Ofi cerskiej MBP, 1952–1954 w Wydziale V WUBP w Warszawie, 1954–1956 w Wydziale III WUBP/WUdsBP w Warszawie, 1957–1967 w Wydziale III KS MO, 1967–1974 w Wydziale IV Departamentu III MSW, 1974–1978 i 1979–1987 w Wydziale III Departamentu III MSW, 1975–1978 oddelegowany do pracy w ambasadzie PRL w Moskwie, w 1979 r. w Wydziale V Departamentu III MSW, 1987–1988 w Wydziale XII Departamentu III MSW, 1988–1989 w Wydziale VIII Departamentu III MSW, zwolniony ze służby.

[2] Marian Pietrzyk (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1974 r., 1974–1982 w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1980–1982 kierownik sekcji w tym wydziale, 1982–1983 kierownik sekcji, a następnie zastępca naczelnika Wydziału III-1 KW MO we Wrocławiu, zwolniony we IX 1983 r. pod zarzutem współpracy z podziemiem, w 1990 r. zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW we Wrocławiu, zwolniony ze służby.

[a] Fragment nieczytelny.

[3] Właśc. Jan Sterpowicz (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1982 w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1982–1983 kierownik sekcji Wydziału III-1 we Wrocławiu, zwolniony ze służby.

[4] Stanisław Januszewski (ur. 1948) – historyk techniki, wykładowca PWr., tajny współpracownik SB ps. „Aleksander Hołyński”, rozpracowywał m.in. wrocławskie środowiska opozycyjne i ROPCiO.

[5] Właśc. Wojciech Raniewicz (ur. 1938) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1962–1963 w Wydziale IV KW MO w Gdańsku, 1963–1981 w Wydziale III KW MO w Gdańsku, 1970–1971 kierownik grupy, 1971–1978 zastępca, a 1978–1981 naczelnik tego wydziału, 1981–1986 zastępca komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu ds. SB, 1986–1990 komendant Ośrodka Szkolenia MO we Wrocławiu, zwolniony ze służby.

Aktualności

„Polska i Europa w czasie przełomu” – wystąpienie premiera Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego

Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego analizujące...

Onet znowu kłamie o Solidarności Walczącej

Na portalu Onet ukazał się kolejny tekst obliczony na dyskredytowanie premiera Morawieckiego. W tekście...

Zmarła Ewa Rozwód (1958-2024)

Odchodzą skromni ludzie Solidarności Walczącej. Dzisiaj, 8 lipca 2024 r. zmarła po długiej i ciężkiej...

Oświadczenie w sprawie usunięcia polskich bohaterów z MIIWŚ

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r. OŚWIADCZENIE Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia z wystawy stałej Muzeum...