Strona głównaSolidarność WalczącaPismoSolidarność Walcząca Nr 9 (8 sierpnia 1982 r.)

Solidarność Walcząca Nr 9 (8 sierpnia 1982 r.)

Opublikowano

spot_img

WOLNI I SOLIDARNI

Nr 9, Cena 5 zł

Nakład 15 tys.egz. Stron 4

PISMO POROZUMIENIA SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 8 sierpnia 1982 r.

A P E L

W rocznicę Sierpnia ‚ 80

31 sierpnia mijają dwa lata od dnia, kiedy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej podpisał z przedstawicielami Rządu PRL porozumienie porozumienie, które pokazało, że dialog między społeczeństwem a władzą jest możliwy, dawało nadzieję, ze stanie się podstawą rozwiązywania polskich problemów. Chociaż nadzieja ta załamała się w grudniu, chociaż 22 lipca władze jeszcze raz odrzuciły propozycje ugody społecznej, 31 sierpnia, w święto „Solidarności”, zamanifestujemy, że Związek w dalszym ciągu zdecydowany jest walczyć o porozumienie.

16 sierpnia mijaj dwa lata od dnia, kiedy w Stoczni Gdańskiej powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, kiedy zrodziła się „Solidarność”. W dniach 16-31 sierpnia obecność naszego Związku będzie szczególnie widoczna. Apelujemy o wzmożenie akcji plakatowych i ulotkowych. Wzywamy ogniwa Związku do zorganizowania 31 sierpnia 1982 r. pokojowych manifestacji ulicznych pod hasłami przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność”, uwolnienia internowanych, aresztowanych i skazanych, zawarcia porozumienia narodowego. Wzywamy wszystkich do udziału w tych manifestacjach.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 28 lipca 1982 r. Zbigniew Bujak /Region Mazowsze/, Władysław Frasyniuk /Region Dolny Śląsk/, Władysław Hardek /Region Małopolska/, Eugeniusz Szumiejko /Członek Prezydium KK/.

Dnia 28 lipca br. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” przyjęła następujące dokumenty:

1/ „Apel w rocznice Sierpnia 80”,

2/ „5 x NIE”,

3/ „Do skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną”,

4/ „Stanowisko w/s wznowienia działalności samorządów pracowniczych w warunkach stanu wojennego”,

5/ „Społeczeństwo Podziemne – Wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ „Solidarność”,

6/ „Komunikat”.

Wobec nieustępliwej polityki rządu, TKK wezwała społeczeństwo do manifestacji ulicznych, mimo, że powszednio niektórzy jej członkowie przeciwni byli tego rodzaju protestom. Świadczy to o powadze sytuacji.

Na str. 3 zamieszczamy dokumenty TKK: „5 x NIE” i „Do skazanych…”

13 SIERPNIA

W związku z wezwaniem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej do manifestacji ulicznych w dniu 31 sierpnia rezygnujemy z wezwania społeczeństwa do masowych protestów ulicznych w dniu 13.08. br. Na ten dzień proponujemy malowanie haseł: na murach, chodnikach, w zakładach pracy, na klatkach schodowych, banknotach itp. Proponujemy rozklejanie ulotek i plakatów.

Składajmy kwiaty i palmy znicze pod Tablicą na ul. Grabiszyńskiej i pod xx Pomnikiem Pomordowanych Profesorów na pl. Grunwaldzkim. Módlmy sie za Ojczyzn na wieczornych Mszach Św. Organizujmy domowe, wieczorne spotkania w gronie przyjaciół i znajomych. Niech będa one wstępem do naszego wielkiego Solidarnego spotkania w dniu 31 sierpnia.

Porozumienie Solidarność Walcząca

KIM JESTEŚMY? O CO WALCZYMY?

Porozumienie Solidarność Walcząca jest otwartym ruchem politycznym. Celem jego jest budowa Rzeczpospolitej Solidarnej. Chcemy rządów demokratycznych, gospodarki samorządnej i takich stosunków społecznych, które bronić będą jednostkę przed ekonomicznym wyzyskiem i politycznym ubezwłasnowolnieniem. Za podstawowy mechanizm takiej obrony uważamy niezależne związki zawodowe – NSZZ „Solidarność”. Innym zabezpieczeniem praw jednostki winny być rady i samorządy terytorialne powoływane i odpowiedzialne nie przed państwem, a przed mieszkańcami osiedla lub miasta. Jeszcze innym, praworządne, niezawisłe sądownictwo.

Władze Rzeczpospolitej Solidarnej winny być wybierane i funkcjonować w wielopartyjnym, demokratycznym systemie. Zasada tzw. Kierowniczej roli PZPR jest dyktaturą moskiewskich pachołków, a nie żadną socjalistyczną demokrakcją. Doprowadziła ona do moralnego i gospodarczego upadku, do dewaluacji samego słowa: socjalizm.

Oszukiwani od 30 lat już nie wierzymy w ugodę z tą władzą i w reformowalność tego systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy. Zdajemy sobie sprawę, że frontalne starcie grozi katastrofą. I dlatego stawiamy na ciągłą podjazdową walkę, która prowadzona z uporem i determinacją w końcu przechyli szalę zwycięstwa na naszą stronę.

Za podstawowy środek walki uważamy informację i propagandę. Gnębiący nas przymus opiera się na kłamstwie, a „prawda nas wyzwoli”. Dlatego xxxxxxx rozwój sieci informacyjnej stawiamy na pierwszym miejscu. Ale uważamy, że walka podjazdowa winna być prowadzona na wszystkich poziomach i różnymi sposobami. Od biernego oporu poczynając a na działaniach niemal terrorystycznych kończąc. Walczyć trzeba w fabrykach, we wsiach i na ulicach. Wszystkie metody trzeba wypróbować, opanowywać i stosować. Wiąże się to z ryzykiem. Musimy je podjąć, jeśli chcemy zachować swą godność i być Polakami. Radzi jesteśmy z ostatniej decyzji TKK o masowych manifestacjach na 31.08. br. – uważamy, że dotychczas broń zorganizowanych ulicznych manifestacji nie była wykorzystana.

Do uczestnictwa w Porozumieniu zapraszamy wszystkich, którzy decydują się na walkę o naszkicowane powyżej cele, bez względu na przynależność związkową czy jakąkolwiek inną. Kształt organizacyjny naszego ruchu nie jest jeszcze ustalony i nie chcielibyśmy ustalać go pochopnie, żeby nie zagubić się -???- terze. Obecnie Porozumieniem steruje Rada, która podejmuje propozycje, co do których wyraża veto nie więcej niż 1/4 członków Rady. Na tej samej zasadzie dokonuje się rozszerzenia rady o nowych członków, bądź też wykluczenia prawdy.

Pismem Porozumienia jest „Solidarność Walcząca” wydawana przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej, która wydaje ponadto kilka innych pism i emituje audycje Radia Solidarność Walcząca. Z „SW” chcielibyśmy uczyn -???- mo ogólnokrajowe /a w przeszłości wydawać je w językach państw ościennych z tym, że lokalne wydania mogą i powinny różnić się zestawem wiadomości i artykułów problemowych, byle tylko trzymały się linii Porozumienia i propagowały oficjalne propozycje rady. Dobrowolna jedność prasy i informacji stanowić będzie zaczątek organizacyjnego scalenia ludzi o poglądach zbliżonych do Porozumienia Solidarność Walcząca. A na tym nam zależy. Siła reżimu bierze się stąd, że nie pozwala on na jednoczenie się i na solidarność. Jesteśmy za porozumieniem społeczeństwa wewnątrz siebie, a nie za porozumieniem społecznym z obcą narzuconą mu pod przymusem władzą. Z taką władzą będziemy walczyć.

Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki

TU RADIO SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA

Ostatniej niedzieli audycja nasza słyszalna by- ła w rejonie placu Powstańców Śląskich -????- nie uzupełniliśmy w pełni straty nadajnika w dniu 25.07. br. Zagłuszarka /niestety/ włączyła się po ok. 6 minutach naszej emisji. W najbliższą niedzielę 8.08. nadajemy, jak zwykle, w paśmie UKF 68-71 MHz o godz. 21.00 Prosimy o nagrywanie naszych audycji i rozpowszechnianie nagrań. Prosimy o finansową oraz rzeczową pomoc. Podziękowania zamieszczać będziemy w „SW”.

DZIĘKUJEMY: Robert-1000,Lekarze-2060,Małgosia-100,Zadra-1000,Ania-1000 -???-
nadesłaną korespondencję dziękujemy i będziemy, w miarę możliwości,

Do skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną

Za wierność ideałom „Solidarności” i wolę walki o wolność i sprawiedliwość społeczną w naszym Kraju zapłaciliście wysoką cenę. Wiemy, że kary, szykany i represje nie są w stanie zniszczyć w Was wiary w zwycięstwo. I choć oddzielono nas murami więzień i drutami obozów, to łączy nas wspólna walka, te same cele, nasza „Solidarność”. Jesteście dla nas wszystkich wzorem odwagi i godności. Nie ustaniemy w walce o Waszą i naszą wolność. Wytrwajcie !

5 x NIE

Lipcowe posiedzenie sejmu jest kolejnym dowodem odrzucenia przez władze współpracy
ze społeczeństwem.

Po pierwsze: nie tylko nie zniesiono stanu wojennego, ale zapowiedziano bezterminowe
utrzymywanie stanu wyjątkowego w kraju.

Po drugie: nie uwolniono żadnego z ponad 2000 skazanych nie uwolniono wszystkich internowanych – część z nich /w tym również kobiety/ otrzymała jedynie tzw. czasowe uwolnienie nakazujące powrót do ośrodka odosobnienia, nie uwolniono przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy i kierownictwa Związku.

Po trzecie: nie sformułowano warunków odwieszenia NSZZ „Solidarność”, co więcej, rozwiązanie problemu ruchu związkowego odsunięto w bliżej nieokreśloną przyszłość, w której władza nie widzi miejsca dla „Solidarności”.

Po czwarte: nie zaproponowano żadnych zasad autentycznego porozumienia narodowego. zamiast tego powołuje się nowe, dyspozycyjne wobec władzy ciała, takie jak Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego, czy Społeczna Komisja Koordynacyjna d/s Związków Zawodowych.

Po piąte: nie przedstawiono żadnych konkretnych planów wdrożenia reformy gospodarczej oczekując jednocześnie od społeczeństwa niewolniczej pracy i przyjęcia odpowiedzialności za losy kraju.

5 x nie to odebranie społeczeństwu jakiejkolwiek nadziei na polityczne i gospodarcze zmiany w Polsce. Dalsze pogłębienie się przepaści między rządzącymi a rządzonymi dramatycznie zmniejszy szanse wyjścia z kryzysu.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, dnia 20 lipca 1982 r.
Zbigniew Bujak /Region Mazowsze/, Władysław Frasyniuk
/Region Dolny Śląsk/, Władysław Hardek /Region małopolska/,
Bogdan Lis /Region Gdańsk/, Eugeniusz Szumiejko /Członek
Prezydium KK/.

KOMUNIKAT

Dnia 30.07. br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Solidarność Walcząca /m.in. Kornela Morawieckiego/ z Przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Władysławem Frasyniukiem, który zapoznał zebranych z ostatnimi uchwałami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Dyskutowano różne formy protestu społeczeństwa w sierpniu br. oraz współpracę P „SW” z RKW na polu wydawniczym.

DO FUNKCJONARIUSZY MO, ZOMO, ROMO

Zwracamy się z apelem do tych wszystkich, którzy są lub będą powołani do oddziałów ZOMO, ROMO, WSW i innych tego rodzaju formacji. Waszymi rękami narzucona przez Moskwę władza chce zniewolić cały naród, chce wykorzystać Was do walk z robotnikami i inteligencją. A potem ? – wyprą się Was, jak to zrobili z UB w 1956 roku. Opamiętajcie się póki nie jest za późno !

Czy chcecie znęcać się nad ludźmi pracy, czy też staniecie po stronie Waszych sióstr i braci, Waszych Ojców i matek. Wybór jest trudny, wiemy, co może Wam grozić za odmowę wykonania rozkazu. Ale jeśli tylko dojdziecie do wniosku, że walka ze społeczeństwem jest bezsensowna, przeciwna Waszym przekonaniom i Waszej wierze, szukajcie kontaktu z nami. W miarę naszych sił udzielimy Wam pomocy i schronienia, aby razem walczyć z narzuconą nam, Polakom władzą. SOLIDARNI ZWYCIĘŻYMY !!!

Porozumienie Solidarność Walcząca

UGŁ-200

Otrzymaliśmy w podarunku uniwersalny granat łzawiący, znany mieszkańcom Wroc- ławia a zwłaszcza pl. Pereca – tzw. Gass-Platzu. UGŁ-200 jest to tekturowy cylinder o średnicy 5 cm i długości 18 cm wypełniony czarnym proszkiem, przez który przechodzi zapalnik – sznurek bawełniany lub konopny nasycony mas zapalającą. Prosty za zapalnik tarcicowy o składzie podobnym do składu główki zapałki powoduje za pomocą tego „sznurka” żarzenie wypełniającego granat czarnego proszku, który wydziela dym i gryzący w oczy gaz. To „zdobycz socjalizmu”, jak głoszą napisy wyprodukowano x w 1977 roku.

Na użytek obywateli podajemy nieco szczegółów x o działaniu tego świństwa i obronie przed nim. Znane są dwie substancje chemiczne drażniące spojówki oczu i wywołujące łzawienie. Są to chloropikryna, dość łatwo parująca ciecz oraz chloroacetofenon – ciało stałe, proszek, który dopiero przy silnym ogrzaniu paruje, intensywnie przechodząc w gaz, który wydziela się do atmosfery wraz z dymem x. Chloroacetofenon stosowany jest częściej, ponieważ jako proszek trudniej paruje i nie stwarza problemów magazynowania zwłaszcza w upalne dni. Jest droższy od chloropikryny, ale przecie pracowaliśmy i bo gaciliśmy się przez tyle lat – stać nas na ten droższy, ale wyższej jakości produkt powszechnego, czy też jak głosi napis – UGŁ – uniwersalnego stosowania.

Obydwa wymienione składniki nie są w sensie wojskowym gazami bojowymi. Ludność cywilna może bronić się zwilżając i lekko przecierając oczy tamponem z waty lub czystej szmatki zmoczonej silnie 10% roztworem wodnym kwaśnego węglanu sodowego czyli sody oczyszczonej. Można też przemyć oczy bezpośrednio tym roztworem. Chloroacetofenon ma tę nieprzyjemną cechę, że jako trudnolotny związek dłużej utrzymuje się w miejscach, gdzie był użyty, osiada też na ubraniu i paruje powoli, powodując przedłużające łzawienie oczu po wyjściu ze strefy zagazowanej.

Masa wypełniająca rozżarza się do temperatury kilkuset stopni – kartonowa łuska, zwłaszcza w końcowej fazie spalania, może być bardzo gorąca, o czym należy pamiętać, chcąc odrzucić taki „granat”. Można go chwytać przez rękawicę luz za pomocą mokrej szmaty.

Przeciwko naszej solidarności broń ta, jak inne, jest nieskuteczna. Do takiego wniosku dochodzą już nawet zomowcy.

CZARNY

GŁOSY I ODGŁOSY

Skazani w trybie doraźnym działacze Dolnośląskiej Solidarności: Hanusiak, Stawicki, Kluźniak, Książczak, osadzenie w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu za „niesubordynację” zostali przewiezieni do więzienia o zaostrzonym rygorze w Strzelcach Opolskich. Tam traktowani są gorzej od kryminalistów. Pozbawieni są paczek od rodzin oraz prawa do opieki duszpasterskiej. Ich protesty pozostają bez odpowiedzi.

30.07. br. o godz. 11.00 jedenastu byłych internowanych z Fadromy zostało wezwanych do KWMO. Towarzyszyli im komisarze wojskowi i kadrowiec. W KWMO okazało sie, że zostali oni „zaproszeni” na rozmowe na temat organizowania bliżej niesprecyzowanego samorządu. Ze względu na autorytet jakim cieszą się w zakładzie pracy mieliby zająć się tworzeniem takiego ciała, a także tłumaczyć robotnikom szkodliwość podziemia „Solidarności”. Byli internowani udzielili zdecydowanej odmowy. Ze strony SB padło również pytanie, czy są za działaczami RKS, czy SW, pytanie to pozostało bez odpowiedzi. Akcje podobne do opisanej montuje się w innych zakładach pracy. Na ten lep nas nie wezmą. Porozumienie Solidarność Walcząca jest absolutnie przeciwna tworzeniu pseudosamorządów pod nieobecność NSZZ „Solidarność”.

Do Pilmetu /oficjalnie: Fabryka Maszyn Rolniczych we Wrocławiu – nieoficjalnie: produkcja zbrojeniowa/ przyjechali radzieccy obserwatorzy. Bratnia współpraca czy bratnia kontrola ?

Po 22 lipca zastrajkowali /krótko/ górnicy Rybnika. Żądali uwolnienia działaczy i sądu nad Gierkiem na terenie kopalni. Zjechało się wojsko – w ramach przygotowań władzy do „dialogu” z ludźmi największego mozołu.

PRZYPOMINAMY: 13 każdego miesiąca obowiązuje bojkot lokali rozrywkowych, kin i teatrów. Hasło na 13 xxxxxxx sierpnia: „tylko świnie siedzą w kinie”.

CZYTELNIKU! Po przejrzeniu przekaz ten numer znajomemu lub obcym. Będzie to Twój wkład w naszą wspólna walkę.

Numer zamknięto 2.08.1982 r. Wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Wersja przepisana

Wersja oryginalna

Dziękujemy Panu Leszkowi Jaranowskiemu za wysiłek przepisania archiwalnych numerów SW!!!

Aktualności

„Polska i Europa w czasie przełomu” – wystąpienie premiera Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego

Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego analizujące...

Onet znowu kłamie o Solidarności Walczącej

Na portalu Onet ukazał się kolejny tekst obliczony na dyskredytowanie premiera Morawieckiego. W tekście...

Zmarła Ewa Rozwód (1958-2024)

Odchodzą skromni ludzie Solidarności Walczącej. Dzisiaj, 8 lipca 2024 r. zmarła po długiej i ciężkiej...

Oświadczenie w sprawie usunięcia polskich bohaterów z MIIWŚ

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r. OŚWIADCZENIE Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia z wystawy stałej Muzeum...