Strona głównaSolidarność WalczącaKrzyż SWRegulamin Kapituły Krzyża SW (2023)

Regulamin Kapituły Krzyża SW (2023)

Opublikowano

spot_img

REGULAMIN (ZASADY DZIAŁANIA) KAPITUŁY KRZYŻA SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

 1. Kapituła działa zgodnie z Regulaminem „Krzyża Solidarności Walczącej”
  z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzonym przez Przewodniczącego SW
  Kornela Morawieckiego.
 2. Zebrania Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły lub grupa co
  najmniej jednej trzeciej członków Kapituły.
 3. Informacja o zebraniu wraz z agendą oraz wnioskami podlegającymi
  rozpatrzeniu powinna być dostarczona wszystkim członkom Kapituły w
  terminie minimum czternaście dni przed datą zebrania. W wyjątkowych
  uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony decyzją
  Przewodniczącego.
 4. Zebranie prowadzi Przewodniczący Kapituły lub członek Kapituły
  wybrany przez zebranie Kapituły.
 5. Kapituła przyznaje Krzyże SW w drodze uchwały na podstawie wniosku,
  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Głosowanie odbywa
  się w trybie tajnym i uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły. W przypadku
  równości głosów przesądza głos Przewodniczącego Kapituły lub
  przewodniczącego zebrania.
 6. Każdy członek SW posiadający Krzyż SW ma prawo zgłosić wniosek o
  nadanie Krzyża SW, ale powinien wskazać członka Kapituły celem
  referowania wniosku na zebraniu. Jeśli tego nie zrobi, Przewodniczący
  Kapituły wyznaczy sprawozdawcę z grona Kapituły. Wypełnione wnioski
  należy przesłać do przewodniczącej Kapituły Krzyża SW na adres
  mailowy zomaciejka@wp.pl . w takim czasie, aby mogły być przesłane do
  osób z Kapituły w terminie co najmniej 14 dni przed zebraniem. Po
  wyznaczeniu terminu zebrania wnioski nie będą przyjmowane i
  rozpatrywane na najbliższym zebraniu. Mogą one być rozpatrzone na
  najbliższym kolejnym posiedzeniu Kapituły.
 7. We wniosku należy podać dane kandydata: jego rok urodzenia, numer
  legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej wydanej przez Szefa
  Urzędu do Spraw Kombatantów lub numer legitymacji Krzyża Wolności i
  Solidarności. Nie może otrzymać Krzyża SW osoba, która podczas
  śledztwa „sypała” koleżanki lub kolegów, jako działaczy podziemia.
 8. Każdy wniosek winien zawierać informację o tym, czy kandydat był
  zaprzysiężonym członkiem SW (jeśli tak, to przez kogo i kiedy), a jeśli
  nie, to wskazanie okresu, w którym kandydat współpracował z SW w
  sposób systematyczny i na czym ta współpraca polegała. Do tego
  oświadczenia co najmniej dwóch wiarygodnych dla Kapituły świadków
  (zwłaszcza dla kandydatów spoza Wrocławia) potwierdzających te fakty.
  Członkostwo lub współpraca w zasadzie powinna mieć miejsce w latach 1982-87. W przypadku współpracy powinien być ważny element
  identyfikacji z organizacją (działał dla SW i robił to świadomie).
 9. Członkowie Kapituły mogą głosować tylko osobiście na zebraniu przez
  wypełnienie karty do głosowania. Nie będą przyjmowane wyniki
  głosowania przysłane przez Internet.
 10. Zebrania Kapituły są protokołowane, wnioski i uchwały są numerowane.
  Przewodniczący Kapituły lub przewodniczący zebrania wyznacza 3 osoby
  celem kolektywnego zliczenia głosów, z czego również sporządza się
  protokół.
 11. Wynik głosowania umieszczany jest w Internecie na portalu
  Stowarzyszenia SW. Osoby odznaczone Krzyżem są powiadamiane przez
  sekretariat Kapituły mailowo lub telefonicznie o otrzymaniu Krzyża i o
  terminie wręczenia Krzyża.
 12. Krzyże SW wraz z legitymacjami wręcza się uroczyście z okazji ważnych
  wydarzeń związanych z Solidarnością Walczącą lub podczas Walnego
  Zebrania Stowarzyszenia SW . Termin i miejsce wręczenia wyznacza
  Przewodniczący Kapituły.
 13. Nieobecność członka Kapituły na zebraniu będzie powodować nie
  wliczenie tej osoby w wymagane kworum.
 14. Obrady Kapituły należy traktować jako poufne, które nie powinny być
  przedmiotem dyskusji oraz korespondencji na forach publicznych poza
  Kapitułą.
 15. Dokumentacja Kapituły jest przechowywana w miejscu wyznaczonym
  przez Przewodniczącą Kapituły.

Zofia Maciejewska
Wrocław, 8 października 2023 r.

Aktualności

SW na demonstracji przeciwko „Zielonemu Ładowi”

Nasi przedstawiciele z Warszawy, Wrocławia i Gdyni byli też na proteście "Solidarności" przeciwko "Zielonemu...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu

Pomnik Żołnierzy Niezłomny we Wrocławiu odsłonięto wieczorem 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny...

9 czerwca na wybory do PE wywieśmy polskie flagi!

Jesteśmy w Europie, ale obowiązki mamy polskie! Chcemy Europy suwerennych i równoprawnych państw, a...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych 8 maja

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 8 maja...