Strona głównaStowarzyszenieSTATUT STOWARZYSZENIA „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”

STATUT STOWARZYSZENIA „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”

Opublikowano

spot_img

(tekst jednolity z dn. 12 stycznia 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi na Walnym Zebraniu w dn. 26 czerwca 2021 r.) do pobrania —> TUTAJ.


Członkowie założyciele Stowarzyszenia, działając na podstawie obowiązującego prawa powołują niniejszymi aktem dobrowolną i samorządną organizację pożytku publicznego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PAR. 1

1. Stowarzyszenie ma nazwę: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca. W wersji skróconej nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie SW lub SSW, zaś w dalszej części niniejszego Statutu – Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie będzie kontynuować i rozwijać idee organizacji Solidarność Walcząca, zwanej dalej „SW”.

3. Dewiza Stowarzyszenia brzmi „Wolni i Solidarni”.

PAR. 2

1. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów zgodnie z przepisami miejscowymi.

2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

PAR. 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

2. Stowarzyszenie może posiadać własne organy prasowe oraz inne media.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

5. Działalność pożytku publicznego jest główną działalnością Stowarzyszenia.

II. CELE STOWARZYSZENIA I ICH REALIZACJA

PAR. 4

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw Solidarności Walczącej;

2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i legendy Solidarności Walczącej;

3. Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom Solidarności Walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych;

4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów , wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności SW oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944 – 1990;

5. Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

PAR. 5

Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez :

1. Organizowanie akcji rocznicowych, sesji naukowych i popularyzatorskich związanych z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w szczególności z działalnością Solidarności Walczącej;

2. Działalność naukową, oświatową i kulturalną, organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów;

3. Organizowanie spotkań dyskusyjnych członków, współpracowników i sympatyków Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów antykomunistycznych i niepodległościowych; tworzenie klubów myśli społeczno – politycznej wzbogacających idee SW;

4. Ustanawianie stypendiów dla osób zajmujących się gromadzeniem i ochroną historycznych zasobów archiwalnych, zbieraniem, opracowywaniem i publikowaniem dokumentów, wspomnień i świadectw działalności SW oraz innych organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych z lat 1944 – 1990;

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracownik.w naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, rzeczowej i doradczej;

6. Pomoc socjalną niesioną byłym członkom i współpracownikom organizacji Solidarność Walcząca oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

7. Współpracę z organami i instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz administracji rządowej;

8. Informowanie instytucji i organ.w prawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak też środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa;

9. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych;

10. Prowadzenie działalności wydawniczej;

11. Prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie oraz poprzez utworzone w tym celu podmioty gospodarcze, w tym spółki prawa handlowego, przy czym wszelka działalność gospodarcza może być prowadzona przez Stowarzyszenie wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego;

12. Dalszą specyfikację przedmiotu działalności Stowarzyszenia” zawiera PAR. 26.

III. CZŁONKOWIE

PAR. 6

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych jak również małoletni, który ukończył lat 16 oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce swojego zamieszkania.

2. Walne Zebranie lub Zebranie Delegat.w na wniosek zgłoszony przez statutowy organ Stowarzyszenia lub grupę co najmniej 15 jego członków może nadać tytuł ,,Honorowego Członka Stowarzyszenia”; Honorowemu Członkowi Stowarzyszenia przysługują wszelkie prawa członka Stowarzyszenia.

PAR. 7

Instytucje naukowe, rozwoju regionalnego, samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wspierające Stowarzyszenie mogą zostać Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia. Postanowienia niniejszego Statutu o Honorowym Członku Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy Członek Wspierający nie jest osobą fizyczną, w ramach Stowarzyszenia działa poprzez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela; przedstawicielem może być wyłącznie osoba fizyczna, zaś jej umocowanie powstaje i wygasa w chwili pisemnego zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez odpowiedni organ instytucji będącej Członkiem Wspierającym z zastosowaniem norm regulujących jej ustrój i sposób reprezentacji.

PAR. 8

1. Przyjęcia członka dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej i dwóch rekomendacji udzielonych pisemnie przez członków Stowarzyszenia oraz po uiszczeniu wpisowego. Obowiązujący wzór deklaracji i formularza rekomendacji może ustalić Zarząd odpowiednią uchwałą, która będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w Sekretariacie.

2. Przyjęcie członka następuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu od złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami.

3. Zarząd może odm.wić przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia jeśli jej właściwości lub postępowanie stoją w sprzeczności z zasadami ideowymi Solidarności Walczącej. Od takiej decyzji Zarządu osobie ubiegającej się o członkostwo służy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o decyzji, pisemne i uzasadnione odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

4. Wniosek zawiera: imię i nazwisko (nazwę) członka; datę urodzenia (rejestracji) miejsce zamieszkania (siedziby); oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu oraz – gdy chodzi o osoby prawne – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

5. Ponadto wniosek o przyjęcie winien zawierać oświadczenie, że ubiegający się nie był świadomym współpracownikiem komunistycznych organ.w represji, w tym UBP, UB, SB i MO oraz służb wywiadu i kontrwywiadu, w tym służb wojskowych.

6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiąże w drodze uchwały członków i kandydat.w na członków Stowarzyszenia do poddania się procedurze lustracyjnej, którą umożliwiać będą aktualne przepisy prawa.

7. Członkowie założyciele Stowarzyszenia zobowiązani są w terminie do 15 maja 2007 r. wystąpić osobiście do IPN w celu poddania się procedurze lustracyjnej, którą umożliwiać będą aktualne przepisy prawa.

8. Fakt przyjęcia członka jest potwierdzany w ewidencji Stowarzyszenia.

9. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację, stają się członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

10. Ilekroć niniejszy Statut wyznacza termin uzależniony od daty uzyskania informacji przez uprawniony podmiot, należy go obliczać zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego, z tym że poleconą przesyłkę pocztową wysłaną na wskazany w dokumentacji Stowarzyszenia adres korespondencyjny uznaje się – w razie nieodebrania – za doręczoną z upływem 30 dni od daty nadania.

PAR. 9

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a) śmierci członka;

b) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działania na jego szkodę, lub w sposób niegodny członka Stowarzyszenia, bądź z innych ważnych przyczyn, w tym zwłaszcza w razie odmowy poddania się procedurze lustracyjnej, o której mowa w PAR. 8 ust. 1 niniejszego Statutu, bądź uporczywego uchylania się od obowiązku uiszczania składek członkowskich i zalegania z zapłatą składek za co najmniej 6 miesięcy;

2. Wykreślenia i wykluczenia członka dokonuje Zarząd;

3. Od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo złożenia odwołania w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej decyzji do Walnego Zebrania, które rozpatrzy to odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.

PAR. 10

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a)  brać udział w Walnym Zebraniu, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania przez Zebranie Delegatów – uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; wybór statutowych organów

Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym;

c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;

d) brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia;

e) uzyskać pomoc w sytuacjach przewidzianych Statutem; o udzieleniu i zakresie pomocy decyduje Zarząd; od decyzji Zarządu członkowi Stowarzyszenia służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej; skarga taka musi być wniesiona na piśmie w terminie miesiąca od uzyskania informacji o decyzji Zarządu i będzie rozpoznana na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

2. Powyższe uprawnienia z wyjątkiem biernego prawa wyborczego przysługują także członkom wspierającym i honorowym.

PAR. 11

Członkowie obowiązani są:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

c) czynnie współdziałać z Zarządem i pozostałymi członkami w celu realizacji ustalonych zamierzeń;

d) opłacać regularnie składki, oraz w przypadku członków wspomagających spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

IV.WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

PAR. 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie, które w okolicznościach wskazanych w Statucie może być zastąpione przez Zebranie Delegatów;

b) Przewodniczący Stowarzyszenia;

c) Zarząd;

d) Komisja Rewizyjna;

e) Sąd Koleżeński.

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, w tym członków wspierających i honorowych, przekroczy 200 osób, Walne Zebranie może zostać zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują, kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa 3 lata, z zastrzeżeniem ustępu 3. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd, z tym że wybór i zmiana delegatów są dokonywane przez Walne Zebranie. które musi być zwołane w terminie 40 dni od złożenia w Zarządzie pisemnego wniosku podpisanego przez 1/3 delegatów.

3. Kadencja delegatów wygasa z chwilą rozpoczęcia każdego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie każdocześnie powołuje uchwałą nowy zespół delegatów, w ten sposób, że delegatami zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów, przy czym ich liczba wynosi nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 1/10 członków Stowarzyszenia, stosownie do Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu.

PAR. 13

1. Członkowie ustępujących władz mogą być bez ograniczeń powoływani do władz Stowarzyszenia na następne kadencje.

2. Jeżeli w toku kadencji zajdzie konieczność uzupełnienia składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, dopuszcza się możliwość dokooptowania brakujących w tych władzach osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. W przypadku określonym w ust. 2 pozostali czynni członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przedstawiają na posiedzeniu kandydatury członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie a następnie w głosowaniu tajnym wyłaniają osobę, która wejdzie do składu tych organów. Wymagana jest zwykła większość głosów.

4. Kadencja osoby dokooptowanej do organu Stowarzyszenia w trybie niniejszego paragrafu wygasa z chwilą rozpoczęcia najbliższego Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów.

PAR.14

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd nie rzadziej niż raz w roku; w przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Zebraniem Delegatów Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie członków Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na trzy lata.

2. Walne Zebranie musi być zwołane przez Zarząd w terminie 40 dni na pisemny wniosek złożony przez 1/2 zarejestrowanych członków.

3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu zostanie ogłoszone przez Zarząd w sposób ustalony w regulaminie pracy Zarządu.

PAR. 15

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały, jeżeli w pierwszym terminie zbierze się przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku braku takiej ilości członków, po upływie godziny rozpocznie się Walne Zebranie, które działa prawomocnie niezależnie od ilości zebranych członków.

2. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, który obowiązuje od chwili przyjęcia.

PAR. 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia;

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

3. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przyjęcie lub odrzucenie zmian składu osobowego tych ciał dokonanego na podstawie par. 13 pkt. 2;

4. Powołanie w razie potrzeby nieprzewidzianych niniejszym statutem organów Stowarzyszenia, np. Rady Programowej i opracowanie oraz uchwalenie ich regulaminu;

5. Rozstrzyganie odwołań złożonych w trybie par. 9 pkt. 3;

6. Określenie wysokości wpisowego oraz wysokość i częstotliwość składek członkowskich.

7. Nadawanie tytułu „Honorowego Członka Stowarzyszenia”;

8. Nadawanie tytułu „Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia”. Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia jest z urzędu członkiem Zarządu;

9. Podejmowanie uchwal w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia. Uchwały zapadają, zwykłą większością głosów;

10. Dokonywanie zmian w Statucie i podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

PAR. 17

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech i co najwyżej pięciu członków.

2. Przewodniczący Stowarzyszenia jest z urzędu członkiem i Prezesem Zarządu i kieruje jego pracami. Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa pięć lat.

3. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. Posiedzenie takie winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od wyboru Zarządu.

PAR. 18

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i zwoływanie Walnego Zebrania.

3. Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków.

4. Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.

5. Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.

6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie, na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich.

8. Podejmowanie w drodze uchwał decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej, formie i przedmiocie tej działalności, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników oraz tworzeniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stosownie do treści PAR. 5 ust. 11 oraz 25 ust. 4 niniejszego Statutu.

10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie lub uchwale Walnego Zebrania bądź Zebrania Delegatów.

11. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych propagujących cele Stowarzyszenia.

PAR. 19

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sposób określony w regulaminie Zarządu.

2. Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe i majątkowe jednoosobowo przez Prezesa lub łącznie dwóch członków Zarządu.

3. W sprawach z zakresu zwykłego zarządu Stowarzyszenia decyzje może podejmować każdy członek Zarządu.

4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

PAR. 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określi regulamin Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów W przypadku równowagi głosów przeważa stanowisko Prezesa Zarządu. W razie niemożliwości uczestnictwa w posiedzeniu zarządu Prezes może pisemnie wyznaczyć spośród jego członków zastępcę; zdanie drugie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.

PAR. 21

1. Regionalni przedstawiciele Stowarzyszenia są wyznaczonymi przez Zarząd członkami działającymi w terenie i nie tworzą ani nie stanowią osobnej lub wyodrębnionej organizacyjnie struktury. Upoważnienia do działania w charakterze Regionalnego Przedstawiciela Stowarzyszenia udziela Zarząd Stowarzyszenia. Upoważnienie takie Zarząd może w każdym czasie wycofać

2. Regionalny przedstawiciel Stowarzyszenia podlega organizacyjnie Zarządowi Stowarzyszenia i odpowiada przed tym gremium za całość swojej pracy.

3. Do zadań regionalnych przedstawicieli należy:

a) reprezentacja władz Stowarzyszenia wobec regionalnych władz rządowych i samorządowych.

b) propagowanie cel.w Stowarzyszenia w regionie.

c) przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw działających na rzecz rozwoju regionu.

d) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia.

4. Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

PAR. 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna bada cały zakres działalności Stowarzyszenia, a sprawozdania i wnioski z przeprowadzonych czynności kontrolnych przedstawia raz w roku Walnemu Zebraniu lub Zebraniu Delegatów.

4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określi regulamin Komisji.

5. Uchwały są podejmowane zwykłą większości głosów.

6. Kontrolę polityki finansowej Stowarzyszenia, celowości i zasadności ponoszonych kosztów Komisja Rewizyjna rozpoczyna na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wsp.lnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

PAR. 23

1. Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów może powołać Sąd Koleżeński w składzie nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dwunastu członków Stowarzyszenia.

2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa nie dłużej niż trzy lata i każdorazowo wygasa z chwilą wyboru nowego Sądu Koleżeńskiego. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. Jeżeli liczba członków Sądu Koleżeńskiego jest większa niż 9 osób wybierają oni spośród siebie pięć osób, które stanowić będą Sąd Koleżeński II instancji.

4. Sąd Koleżeński w obu instancjach obraduje w składzie trzyosobowym; skład wyznaczany jest spośród członków Sądu Koleżeńskiego danej instancji w drodze losowania.

5. Każda ze stron postępowania może nie później jednak niż na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego w danej sprawie i w danej instancji zażądać wykluczenia z jej rozpoznania jednego członka składu. W takim przypadku skład sądu uzupełniany jest spośród pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

6. Sądy Koleżeńskie obu instancji wybiorą spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznaczy każdorazowo przewodniczącego składu orzekającego spośród wybranych do niego osób.

7. Sąd Koleżeński rozpatruje, sprawy o nieetyczne postępowanie członków, nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Sąd Koleżeński może także rozpatrywać spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące jego działalności.

8. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat, wykluczenie ze Stowarzyszenia. Kary, z wyjątkiem kary wykluczenia ze Stowarzyszenia, ulegają z urzędu zatarciu po dw.ch latach od uprawomocnienia się orzeczenia.

9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji strona może w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie orzeczenia wraz z uzasadnieniem odwołać się do II instancji, jeżeli została ona powołana. O doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem można wystąpić w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia. W razie złożenia wniosku za pośrednictwem poczty za datę wniesienia uważa się datę nadania przesyłki w polskim urzędzie pocztowym. Od wymierzającego karę orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji, a także od takiego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji – o ile nie powołano II instancji – można odwołać się do Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów na pierwszym po jego wydaniu Walnym Zebraniu lub Zebraniu Delegatów, przy czym dla zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego konieczne jest podjęcie uchwały większością bezwzględną. Niepodjęcie takiej uchwały skutkuje utrzymaniem w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

10. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określi stosowny regulamin uchwalony przez ten sąd w zgodzie z postanowieniami niniejszego Statutu. W razie wątpliwości stosowane będą normy kodeksu postępowania karnego na zasadzie analogii.

PAR. 24

Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim ustaje na skutek:

a) odwołania przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów;

b) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji każdorazowo uważa się powołanie nowych władz przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów;

c) śmierci lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

d) uprawomocnienia się wyroku skazującego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e) rezygnacji z udziału w danym organie Stowarzyszenia.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

PAR. 25

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, świadczeń członków wspomagających, własnej działalności, darowizn oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może przyjmować, z zachowaniem obowiązujących przepis.w, darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz organizować i tworzyć odrębne podmioty gospodarcze. Dochód z tej działalności służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie może w razie potrzeby zatrudniać etatowych bądź dorywczych pracowników i zlecać wykonanie prac na zewnątrz.

PAR. 26

1. Stowarzyszenie nie może

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracownik.w oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organ.w lub pracownik.w oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego określoną w niniejszym statucie.

4. Dla realizacji celów Stowarzyszenia prowadzi ono działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalność gospodarczą, których przedmiotem jest:

I. działalność nieodpłatna:

1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w tym zwłaszcza prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i historycznych,

2) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,

4) Działalność bibliotek,

5) Działalność archiwów,

6) Działalność muzeów,

7) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

8) Działalność organizacji profesjonalnych,

9) Działalność pozostałych organizacji członkowskich,

10) Działalność prawnicza,

11) Działalność wspomagająca edukację,

12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,

14) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

15) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

16) Działalność obiekt.w kulturalnych,

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,,

18) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19) Wydawanie książek,

20) Wydawanie czasopism oraz periodyków,

21) Wydawanie nagrań dźwiękowych,

22) Wydawanie filmów i nagrań wideo,

23) Pozostała działalność wydawnicza i poligraficzna,

24) Działalność związana z projekcją filmów, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,

25) Działalność portali internetowych,

26) Działalność organizatorów turystyki,

27) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

29) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

30) Badanie opinii publicznej;

II. działalność odpłatna:

1) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji;

3) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

4) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

5) Działalność obiektów kulturalnych,

6) Organizowanie imprez tematycznych i integracyjnych,

7) Działalność bibliotek,

8) Działalność archiwów,

9) Działalność muzeów,

10) Sprzedaż gotowych lub przyrządzonych samodzielnie napojów w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w lokalu Stowarzyszenia, za ceny równe poniesionym kosztom lub niższe,

11) Sprzedaż gotowych lub przyrządzonych samodzielnie posiłków w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w lokalu Stowarzyszenia, za ceny równe poniesionym kosztom lub niższe,

12) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

13) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) Działalność związana z organizacją targ.w, wystaw i kongres.w;

III. działalność gospodarcza:

1) Reprodukcja zapisanych nośnik.w informacji,

2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

3) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

4) Przygotowywanie i podawanie napojów,

5) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

6) Wydawanie książek,

7) Pozostała działalność wydawnicza,

8) Działalność związana z projekcją filmów,

9) Działalność portali internetowych,

10) Działalność agencji reklamowych,

11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

13) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

15) Badanie rynku i opinii publicznej,

16) Działalność organizatorów turystyki,

17) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

18) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

19) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

20) Pozostała działalność usługowa,.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PAR. 27

1. Zmiany niniejszego Statutu uchwalane są przez Walne Zebranie ilością głosów. Zapis par. 15 stosuje się odpowiednio pod warunkiem, ze drugi termin Walnego Zebrania wyznaczono nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa. Zarząd Stowarzyszenia może jednak w drodze uchwał tymczasowo regulować wewnętrzną działalność Stowarzyszenia w kwestiach nieobjętych niniejszym Statutem oraz – dla potrzeb działalności Stowarzyszenia – dokonywać wykładni postanowień Statutu. Uchwały takie obowiązują od chwili podjęcia, muszą jednak niezwłocznie zostać przedstawione Komisji Rewizyjnej, która w terminie 30 dni od otrzymania takiej uchwały może ją zwykłą większością głosów uchylić. Ponadto uchwała taka zostaje każdorazowo przedstawiona do zatwierdzenia najbliższemu po jej podjęciu Walnemu Zebraniu lub Zebraniu Delegatów.

3. Wszelkie wnioski i skargi przedstawiane zgodnie z niniejszym Statutem organom Stowarzyszenia winny być rozpoznane i rozstrzygnięte na najbliższym posiedzeniu danego organu. Jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy dany organ może na posiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zakreślić inny termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od tego posiedzenia. Termin sześciomiesięczny może być przedłużony tylko przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów. W razie nierozstrzygnięcia sprawy w zakreślonych wyżej terminach dany wniosek lub skargę poddaje się pod głosowanie z pierwszeństwem w porządku obrad na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów.

4. Stowarzyszenie może rozwiązać się̨ własną uchwałą Walnego Zebrania podjętą ilością 3/4 głosów. Zapis par.15 stosuje się̨ odpowiednio pod warunkiem, że drugi termin Walnego Zebrania wyznaczono nie wcześniej niż po upływie 30 dni.

5. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

6. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cele określone przez Walne Zebranie podejmujące decyzję o likwidacji.

7. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoby wskazane w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Aktualności

SW na demonstracji przeciwko „Zielonemu Ładowi”

Nasi przedstawiciele z Warszawy, Wrocławia i Gdyni byli też na proteście "Solidarności" przeciwko "Zielonemu...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu

Pomnik Żołnierzy Niezłomny we Wrocławiu odsłonięto wieczorem 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny...

9 czerwca na wybory do PE wywieśmy polskie flagi!

Jesteśmy w Europie, ale obowiązki mamy polskie! Chcemy Europy suwerennych i równoprawnych państw, a...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych 8 maja

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 8 maja...