Strona głównaAutorWojciech MyśleckiUwagi o polskiej polityce niepodległościowej – rok 1990

Uwagi o polskiej polityce niepodległościowej – rok 1990

Opublikowano

spot_img

Przypominamy, jakże trafny i przewidujący, artykuł Wojciecha Myśleckiego opublikowany w marcu 1990 r. w piśmie „Solidarność Walcząca”.

Uwagi o polskiej polityce niepodległościowej

Solidarność Walcząca nr 7/230 (1990)

WOJCIECH MYŚLECKI

Uwarunkowania zewnętrzne

Wbrew powszechnym opiniom uwarunkowania zewnętrzne, tj. stan stosunków USA-ZSRR, są dla polskiej polityki niepodległościowej niekorzystne. Polityka USA bowiem, nastawiona jest na stabilizację ZSRR i jej satelitów (doskonały przykład to zachowanie USA i innych krajów tzw. wolnego świata wobec litewskich dążeń niepodległościowych). Polityka USA wobec Polski była zawsze wypadkową polityki wobec ZSRR.

Analizy zamierzeń władz komunistycznych w Moskwie nie prowadzą do jednoznacznych wniosków i nie jest jasne, czy czynniki odśrodkowe i samoistne np. dążenia niepodległościowe Bałtów i narodów zakaukaskịch, wzrost znaczenia islamu dla emancypacji muzułmanów w ZSRR, rozpad gospodarki, itp./ są silniejsze niż czynniki stabilizacji i kontroli w rękach komunistów.

Polityka USA – oparta o krótkowzroczne przedkładanie równowagi i stabilizacji nad popieranie praw narodów do wolności – stawia w trudnej sytuacji ruchy niepodległościowe w bloku sowieckim. Tworzy jednocześnie godną potępienia tolerancję dla ich brutalnego tłumienia.

Sprawa niemiecka

Rozgrywanie przez ZSRR sprawy niemieckiej wskazuje na kompletne nieprzygotowanie kół politycznych Europy Zachodniej do nagłych zmian sytuacji. Zamiast wykorzystać je do osłabienia komunizmu i ZSRR przez szybkie włączenie NRD do Europy Zachodniej – wykorzystując do tego wolę Niemców – rozpoczęto przedziwny spektakl pasujący do układu sił sprzed II Wojny Światowej.

wygrywa na tym ZSRR, gdyż:

  • rozbija wspólną politykę Zachodu
  • dyscyplinuje Polaków groźbą „niemieckiego imperializmu”
  • wymusza na Zachodzie odtworzenie układu jałtańskiego, gdzie decyzje czterech mocarstw są wiążące dla pozostałych narodów. Kompromituje w ten sposób USA i państwa zachodnie, które swoje sukcesy polityczne zawdzięczają respektowaniu praw człowieka i praw narodów do wolności.

Powtórzenie dyktatu jałtańskiego utwierdzi zniewolone narody w przekonaniu, że Zachód ponownie je sprzedał i osłabi ich walkę o niepodległość.

Uwarunkowania wewnętrzne

Uwarunkowania wewnętrzne w Polsce są również niekorzystne dla polityki niepodległościowej. Ukształtowana w ostatnich latach konfiguracja polityczna jest ściśle dostosowana do polityki na linii ZSRR-USA. Koalicja części opozycji z komunistami zapewnia silne respektowanie interesów ZSRR i Zachodu. Jest to typowa polityka lokajska i taki też typ polityków tworzy obecny układ władzy w Polsce.

Opozycja niepodległościowa

Opozycja niepodległościowa jest z jednej strony celowo marginalizowana, ośmieszana, eliminowana ze środków masowego przekazu. Z drugiej strony jej jakość polityczna i moralna nie dorasta do powagi i trudności bieżących zadań polityki niepodległościowej.

Polska polityka niepodległościowa

Zręby polskiej polityki niepodległościowej w wymiarze realnym a nie symbolicznym zaczynają dopiero powstawać. Można sformułować nastepujące założenia ogólne:

  • celem polskiej polityki niepodległościowej winno być doprowadzenie do integracji Polski z Europa Zachodnią
  • droga do Europy wiedzie przez Niemcy, zatem polityka wspierania Niemców w zjednoczeniu się w jedno, wolne i demokratyczne państwo, stanowiące składową część Europy, jest i być powinno fundamentem polityki polskiej na Zachodzie. Wkładem Polski winno być działanie na rzecz usunięcia wojsk sowieckich z terenu Niemiec Wschodnich (NRD) oraz Polski.
  • Polska w drodze do Europy winna współuczestniczyć w rozbiciu imperium sowieckiego przez polityczne i moralne wspieranie niepodległościowych dążeń narodów zniewolonych w ZSRR i przez budowanie z nimi przyjacielskich układów po wyzwoleniu.
  • najtrudniejszym zadaniem będzie wypracowanie suwerennej polityki wschodniej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby powstanie demokratycznych państw ukraińskiego i rosyjskiego. Państwa te byłyby związane naturalnymi interesami gospodarczymi z innymi państwami byłego bloku sowieckiego i byłego ZSRR. Łączyłaby je również naturalna wspólnota polityczna wobec Chin i krajów muzułmańskich.
  • ustrój gospodarczy Polski powinien wzorować się na liberalnej gospodarce krajów zachodnich uwzględniając nasze lokalne i historyczne uwarunkowania.

Warunki konieczne

Warunkiem uruchomienia polskiej polityki niepodległościowej jest rozbicie obecnego układu władzy (komuniści wraz z opozycją konstruktywną), przystąpienie do faktycznego likwidowania systemu komunistycznego w Polsce i wypchnięcie na margines polityczny skorumpowanych moralnie sił ugodowych wraz z ich poplecznikami.

Wojciech Myślecki

Aktualności

SW na demonstracji przeciwko „Zielonemu Ładowi”

Nasi przedstawiciele z Warszawy, Wrocławia i Gdyni byli też na proteście "Solidarności" przeciwko "Zielonemu...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu

Pomnik Żołnierzy Niezłomny we Wrocławiu odsłonięto wieczorem 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny...

9 czerwca na wybory do PE wywieśmy polskie flagi!

Jesteśmy w Europie, ale obowiązki mamy polskie! Chcemy Europy suwerennych i równoprawnych państw, a...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych 8 maja

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 8 maja...